top of page

INFORMACJE PRAWNE I PRYWATNOŚCI

 

Rejestracja i polityka prywatności

 

1.15 Gwarantujesz, że:
(a.) wszelkie dane osobowe, które możesz nam przekazać, jeśli wymagamy rejestracji u nas, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne pod każdym względem;

(b.) nie podszywasz się pod żadną inną osobę lub podmiot oraz;

(c.) niezwłocznie powiadomisz nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail lub dzwoniąc do naszych przedstawicieli obsługi klienta.

 

1.16 W celu monitorowania i ulepszania obsługi klienta czasami możemy nagrywać rozmowy telefoniczne.

(a.) Microblade Supplies UK zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Informacje, które zbieramy o Tobie, będziemy wykorzystywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem (zgodnie z Ustawą o ochronie danych z 1998 r.)

 

1.17 Zgodnie z polityką naszej firmy nie będziemy dostarczać, udostępniać ani w inny sposób udostępniać żadnych danych osobowych innym firmom, chyba że jest to wymagane przez prawo

 

1.18 Zbieramy informacje o Tobie z następujących powodów:
(a.) w celu przetworzenia każdego zamówienia złożonego u nas; lub

(b.) aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę.

 

1.19 Nie będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail w przyszłości, chyba że wyraziłeś na to zgodę. Jeśli przesłałeś swoje dane bez prośby o rezygnację z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, będziesz mieć możliwość wypisania się z naszej listy mailingowej za pomocą linku z wszelkich wiadomości e-mail, które mogą zostać do Ciebie wysłane.

 

1.20 Zgodnie z Ustawą o prywatności i komunikacji elektronicznej z 2003 r. nie wysyłamy losowych wiadomości marketingowych na osobiste adresy e-mail zwane inaczej spamem.

 

1.21 Rodzaj informacji, które zbieramy o Tobie, obejmuje:-
(a.) Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i informacje specyficzne dla leczenia lub usługi, o którą możesz poprosić.

 

1.22 Nigdy nie gromadzimy poufnych informacji o Tobie bez Twojej wyraźnej zgody. Informacje, które posiadamy, będą dokładne i aktualne. Możesz wysłać do nas e-mail, aby sprawdzić informacje, które posiadamy o Tobie. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości niezwłocznie poprawimy lub usuniemy.

 

1.23 Możemy używać technologii do śledzenia wzorców aktywności odwiedzających naszą witrynę; może to obejmować użycie pliku „cookie”, który byłby przechowywany w Twojej przeglądarce. Zazwyczaj możesz zmodyfikować swoją przeglądarkę, aby temu zapobiec. Zebrane w ten sposób informacje mogą służyć do identyfikacji Ciebie, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki.

 

1.24 Microblade Supplies UK nie przechowuje danych karty kredytowej/debetowej.
Linki zewnętrzne

 

1.25 Aby zapewnić większą wartość naszym użytkownikom, możemy udostępniać łącza do innych stron internetowych lub zasobów, do których masz dostęp według własnego uznania. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wchodząc na stronę, do której prowadzi łącze, nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów, nie przeglądamy ani nie popieramy i nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za:
(a.) praktyki dotyczące prywatności takich witryn internetowych;

(b.) zawartość takich witryn internetowych, w tym (bez ograniczeń) wszelkie reklamy, treści, produkty, towary lub inne materiały lub usługi dostępne w takich witrynach lub zasobach; lub

(c.) korzystanie przez innych z tych witryn internetowych lub zasobów, ani za jakiekolwiek szkody, straty lub przestępstwa spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich reklamach, treściach, produktach, towary lub inne materiały lub usługi dostępne na takich zewnętrznych stronach internetowych lub zasobach.

 

Cena i płatność

 

1.26 Cena Produktów i/lub Usługi oraz nasze opłaty za dostawę będą od czasu do czasu podawane na naszej stronie, z wyjątkiem przypadków oczywistego błędu.

 

1.27 Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Jeśli jednak stawka podatku VAT ulegnie zmianie między datą zamówienia a datą dostawy, dostosujemy zapłacony przez Ciebie podatek VAT, chyba że zapłaciłeś już w całości przed wejściem zmiany w życie.

 

1.28 Ceny i koszty dostawy mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

 

1.29 Nasza strona internetowa zawiera dużą liczbę Produktów i szczegółów świadczonych przez nas Usług i zawsze jest możliwe, że pomimo naszych najlepszych starań, niektóre Produkty i/lub Usługi wymienione na naszej stronie mogą być niepoprawnie wycenione. Zwykle będziemy weryfikować ceny w ramach naszych procedur wysyłki lub przed rozpoczęciem świadczenia Usług, tak aby w przypadku, gdy cena Produktów lub Usług, w zależności od przypadku, jest niższa niż podana przez nas cena, naliczymy niższą kwotę. Jeśli prawidłowa cena Produktu lub Usługi jest wyższa niż cena podana w naszej witrynie, zwykle, według własnego uznania, skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania instrukcji przed wysłaniem Produktu lub wykonaniem Usługi lub odrzucimy Twoje zamówienie i powiadomimy Cię, że nie jesteśmy odrzucając to.

 

1.30 Jeśli błąd w cenie jest oczywisty i jednoznaczny i mógł zostać przez Ciebie rozsądnie uznany za błąd, nie musimy dostarczać Ci Produktów i/lub Usługi po nieprawidłowej (niższej) cenie.

 

Gwarancja

 

Gwarantujemy, że każdy Produkt zakupiony od nas za pośrednictwem naszej witryny w momencie dostawy będzie zgodny we wszystkich istotnych aspektach z opisem, będzie miał zadowalającą jakość i będzie odpowiedni do wszystkich celów, dla których tego rodzaju produkty są powszechnie dostarczane.

 

Nasza odpowiedzialność

 

1.31 Z zastrzeżeniem klauzuli 1.33, jeśli nie zastosujemy się do niniejszych warunków, będziemy odpowiadać wobec Ciebie wyłącznie za cenę zakupu Produktów i/lub Usług oraz, z zastrzeżeniem klauzuli 1.32, za wszelkie straty poniesione w wyniku naszego niedotrzymania (niezależnie od tego, czy wynika to z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób), które są przewidywalną konsekwencją takiego naruszenia.

 

1.32 Z zastrzeżeniem klauzuli 1.33, nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z nieprzestrzegania przez nas niniejszych warunków, które należą do następujących kategorii, nawet jeśli takie straty wynikają z naszego celowego naruszenia:


(a.) utratę dochodu lub dochodów;
(b.) utratę biznesu;
(c.) utratę zysków;
(d.) utratę oczekiwanych oszczędności;
(e.) utratę danych; lub
(f.) strata czasu zarządzania lub pracy biurowej.


Jednakże niniejsza klauzula 1.32 nie wyklucza roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia fizycznego użytkownika, które są przewidywalne, ani żadnych innych roszczeń z tytułu strat bezpośrednich, które nie są wykluczone przez kategorie (a) do (f) włącznie z niniejszą klauzulą 1.32.

 

1.33 Żadne z postanowień niniejszej umowy nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:


(a.) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;

(b.) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;

(c.) jakiekolwiek naruszenie zobowiązań wynikających z sekcji 12 Ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. lub sekcji 2 Ustawy o dostawach towarów i usług z 1982 r.;

(d.) wadliwe produkty zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r.; lub

(e.) wszelkie inne sprawy, w których wyłączenie lub próba wyłączenia naszej odpowiedzialności byłoby dla nas niezgodne z prawem.

 

1.34 W przypadku zakupu dowolnego Produktu od sprzedawcy będącego stroną trzecią za pośrednictwem naszej witryny, indywidualna odpowiedzialność sprzedawcy zostanie określona w warunkach sprzedawcy.

 

Komunikaty pisemne

 

Obowiązujące przepisy wymagają, aby niektóre informacje lub komunikaty, które do Ciebie wysyłamy, miały formę pisemną. Korzystając z naszej strony, akceptujesz, że komunikacja z nami będzie odbywać się głównie drogą elektroniczną. Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail lub przekażemy informacje poprzez umieszczenie ogłoszeń na naszej stronie internetowej. Do celów umownych zgadzasz się na ten elektroniczny środek komunikacji i potwierdzasz, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, aby taka komunikacja miała formę pisemną. Warunek ten nie wpływa na Twoje prawa ustawowe.

 

Uwagi

 

Wszystkie powiadomienia przekazane nam przez Ciebie muszą być przekazywane do Microblade Supplies UK lub pocztą elektroniczną na adres info@microbladesupplies.co.uk.   Możemy powiadomić Cię na adres e-mail lub adres pocztowy, który nam podasz podczas składania zamówienia, lub w dowolny sposób określony w punkcie 1.34 powyżej. Powiadomienie zostanie uznane za otrzymane i właściwie doręczone natychmiast po opublikowaniu na naszej stronie internetowej, 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail lub trzy dni po dacie wysłania dowolnego listu. W celu udowodnienia doręczenia jakiegokolwiek zawiadomienia wystarczy wykazanie, w przypadku listu, że list ten został prawidłowo zaadresowany, ostemplowany i umieszczony na poczcie, a w przypadku wiadomości e-mail, że taki e- poczta została wysłana na podany adres e-mail adresata.

 

Przeniesienie praw i obowiązków

 

1.35 Umowa między Tobą a nami jest wiążąca dla Ciebie i nas oraz naszych odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy.

 

1.36 Nie możesz przenosić, cedować, obciążać ani w inny sposób rozporządzać Kontraktem ani żadnymi swoimi prawami lub obowiązkami z niej wynikającymi bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 

1.37 Możemy przenieść, scedować, obciążyć, zlecić podwykonawstwo lub w inny sposób zbyć Umowę lub jakiekolwiek nasze prawa lub obowiązki z niej wynikające, w dowolnym momencie w okresie obowiązywania Umowy.

 

Zdarzenia poza naszą kontrolą

 

1.38 Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, które jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą (Zdarzenie Siły Wyższej).

 

1.39 Zdarzenie siły wyższej obejmuje każde działanie, zdarzenie, nieistniejące zdarzenie, zaniechanie lub wypadek poza naszą uzasadnioną kontrolą i obejmuje w szczególności (bez ograniczeń) następujące elementy:
(a.) strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne;

(b.) zamieszki społeczne, zamieszki, inwazja, atak terrorystyczny lub groźba ataku terrorystycznego, wojna (wypowiedziana lub nie) lub groźba lub przygotowania do wojny;

(c.) pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osiadanie, epidemia lub inna klęska żywiołowa;

d.) niemożność korzystania z kolei, żeglugi, samolotu, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego;

(e.) niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych;

(f.) akty, dekrety, ustawodawstwo, regulacje lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu; oraz

(g.) pandemia lub epidemia.

 

1.40 Nasze wykonanie w ramach dowolnej Umowy uważa się za zawieszone na czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej, a my będziemy mieć przedłużenie czasu na wykonanie na czas tego okresu. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zakończyć Zdarzenie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania wynikające z Umowy mogą zostać wykonane pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.

 

Zrzeczenie się

 

1.41 Jeśli w dowolnym momencie w okresie obowiązywania Umowy nie będziemy domagać się ścisłego wykonania któregokolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z Umowy lub któregokolwiek z niniejszych warunków, lub jeśli nie skorzystamy z któregokolwiek z praw lub środków naprawczych, do których jesteśmy uprawnieni na mocy Umowy, nie będzie to stanowić zrzeczenia się takich praw lub środków zaradczych i nie zwalnia Państwa z przestrzegania takich zobowiązań.

 

1.42 Zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek naruszenia nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia.

 

1.43 Żadne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z niniejszych warunków nie będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie określone jako zrzeczenie się i zostanie przekazane użytkownikowi na piśmie zgodnie z punktem 1.34 powyżej.

 

Podzielność

 

Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub którekolwiek z postanowień Umowy są w jakimkolwiek zakresie nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, warunek ten zostanie oddzielony od pozostałych warunków tylko w tym zakresie, co zachowują ważność w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

 

Całość porozumienia

 

1.44 Niniejsze warunki i wszelkie dokumenty wyraźnie w nich wymienione stanowią całość umowy między nami i zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, korespondencję, negocjacje, wcześniejsze ustalenia, porozumienia lub umowy między nami dotyczące przedmiotu jakiejkolwiek Umowy.

 

1.45 Każdy z nas przyjmuje do wiadomości, że zawierając Umowę, żadne z nas nie opiera się na żadnym oświadczeniu lub gwarancji (niewinnie lub niedbale), które nie są określone w niniejszych warunkach lub dokumenty, o których mowa w nich.

 

1.46 Każdy z nas zgadza się, że nasza jedyna odpowiedzialność w odniesieniu do oświadczeń i gwarancji, które są określone w niniejszej umowie (niewinnie lub w wyniku zaniedbania) będzie dotyczyć naruszenia umowy.

 

1.47 Żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności za oszustwo.

Nasze prawo do zmiany tych warunków

 

1.48 Mamy prawo do okresowego korygowania i poprawiania niniejszych warunków w celu odzwierciedlenia zmian warunków rynkowych wpływających na naszą działalność, zmian technologicznych, zmian w metodach płatności, zmian w odpowiednich przepisach i wymogach regulacyjnych oraz zmian w możliwościach naszego systemu.

 

1.49 Będziesz podlegać zasadom i warunkom obowiązującym w momencie zamawiania u nas produktów, chyba że jakakolwiek zmiana tych zasad lub niniejszych warunków jest wymagana przez prawo lub organ rządowy (w takim przypadku będą miały zastosowanie do zamówień wcześniej złożonych przez Ciebie) lub jeśli powiadomimy Cię o zmianie tych zasad lub niniejszych warunków przed wysłaniem Ci Potwierdzenia Wysyłki (w takim przypadku mamy prawo założyć, że zaakceptowałeś zmianę warunków, chyba że powiadomisz nas inaczej w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania przez Ciebie Produktów).

 

Prawo i jurysdykcja

Umowy zakupu Produktów za pośrednictwem naszej witryny i/lub Usług oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi lub ich przedmiotem lub powstaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z takimi Umowami lub ich zawarciem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

 

Prawa Osób Trzecich

Osoba, która nie jest stroną niniejszych warunków lub Umowy, nie ma żadnych praw wynikających z lub w związku z nimi na mocy Ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r.

 

bottom of page